Gunpla HG 1/144 Black Knight Squad RUD-RO.A (Tentative)
Gunpla HG 1/144 Gelgoog Menace
Gunpla HG 1/144 Guncannon (Cucuruz Doans Island Ver.)
Gunpla HG 1/144 Gundam Aerial Rebuild
Gunpla HG 1/144 Gundam Lfrith Ur
Gunpla HG 1/144 Gundam Perfect Strike Freedom Rouge
Gunpla HG 1/144 Gundvolva
Gunpla HG 1/144 R17 Perfect Strike Gundam
Gunpla HGBM 1/144 Typhoeus Gundam Chimera
Gunpla HGCE 1/144 Destiny Gundam
Gunpla HGCE 1/144 Infinite Justice Gundam
Gunpla HGUC 1/144 MS-05B Zaku I
Gunpla HGUC 1/144 RX-78-2 Gundam
Backorder
Gunpla HG 1/144 Darilbalde from The Witch from Mercury
Backorder
Gunpla HG 1/144 Gundam Aerial The Witch from Mercury
Backorder
Gunpla HG 1/144 Gundam Barbatos Lupus
Backorder
Gunpla HG 1/144 Gundam Pharact
Backorder
Gunpla HG 1/144 Gundam SchwarzetteWe Recommend

Gunpla HG 1/144 Gundam Aerial Rebuild
Gunpla HGCE 1/144 Destiny Gundam
Gunpla HG 1/144 Gelgoog Menace
Gunpla HG 1/144 Black Knight Squad RUD-RO.A (Tentative)